مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي نماز و احكام آن شناسه دوره آموزشی: 1136
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۶/۰۳
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان رسمي(قطعي- آزمايشي) يا قراردادي - اعضاي هيات علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل