مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي دوره بهداشت عمومي شناسه دوره آموزشی: 1125
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: 88/4/22 تاریخ مجوز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس:
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۰۲/۱۰
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: استخدام تمام وقت قطعي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و موسسات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1125.doc