مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي نماز و احكام آن شناسه دوره آموزشی: 1136
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: 86/0/4/16 تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : سيدجلال منتظري مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۶/۲۲
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان رسمي(قطعي- آزمايشي) يا قراردادي - اعضاي هيات علمي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل