مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با مهارتهاي زندگي شناسه دوره آموزشی: 1128
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۲۷۸/۱۰/۱۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : عبدالرضا جمالي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۳/۱۲/۱۶
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -كليه كاركنان دانشگاه كه در استخدام قطعي و يا تمام وقت آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1128.doc