مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مقاله نويسي به شيوه نوين شناسه دوره آموزشی: 1066
تعداد ساعات: 16     نوع درس: تخصصی
شرايط شركت كنندگان: كليه اعضاي هيئت علمي
توضیحات: