مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي مقدماتي با حسابرسي كامپيوتري شناسه دوره آموزشی: 1063
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: -تعداد مطلوب شركت كنندگان حدود 20 تا 25 نفر پيشنهاد مي شود( با توجه به بلوغ و سابقه شركت كنندگان) وليكن درصورت ضرورت و وجود آمفي تئاتر مجهز در حدود 100 نفر در هرجلسه قابل اجرا است ( وسايل صوتي و تصويري ضرورت مبرمي خواهد داشت).
توضیحات: