مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: اقتصاد سنجي كاربردي شناسه دوره آموزشی: 1062
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اعضاي هيأت علمي رشته هاي علوم اجتماعي بويژه گرايش هاي مختلف علوم اقتصادي
توضیحات: