مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي اصول و فنون مذاكره شناسه دوره آموزشی: 1148
تعداد ساعات: 12     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اشتغال به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه‌آزاد اسلامي( غير بازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و ارگانها) دارا بودن مدرك فوق ديپلم و بالاتر
توضیحات: