مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها(مرحله سوم) شناسه دوره آموزشی: 1146
تعداد ساعات: 22     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: استخدام رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي تحت عنوان: 1- رابطان و كارشناسان آموزش نيروي انساني واحدهاي دانشگاهي كه به سازمان مركزي معرفي شده اند. 2- مديران و كاركنان مراكز آموزش نيروي انساني مناطق و واحدهايي كه مركز آموزش نيروي انساني دارند.
توضیحات: