مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي كاركنان دايره امتحانات شناسه دوره آموزشی: 1145
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - حداقل مدرك كارداني - سابقه 2 سال كار آموزشي - كاركنان دائره امتحانات
توضیحات: