مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مباني تكريم ارباب رجوع شناسه دوره آموزشی: 1144
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: 1. عضويت رسمي _ قطعي يا رسمي _ آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: