مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه آموزشي پرورش خلاقيت فردي و گروهي شناسه دوره آموزشی: 1142
تعداد ساعات: 14     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: 1-كاركنان و اعضاء هياأت علمي رسمي – قطعي و رسمي - آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: