مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي شناسه دوره آموزشی: 1141
تعداد ساعات: 25     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - اشتغال به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و ارگانها) تحت عنوان: مديران و كارشناسان به ويژه مديران و كارشناسان امورمالي و اداري- كارشناسان حقوق و دستمزد- كارشناسان بودجه- كارشناسان كارگزيني و كارگزيني هيات علمي
توضیحات: