مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي روش‌هاي برقراري ارتباط تلفني شناسه دوره آموزشی: 1140
تعداد ساعات: 4     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كليه شاغلين تمام وقت به صورت رسمي – آزمايشي يا رسمي – قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: