مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزش سطح (1) حراست‌ها شناسه دوره آموزشی: 1139
تعداد ساعات: 30     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كليه نيروهاي حراستي رسمي – رسمي آزمايشي و قراردادي شاغل در دانشگاه آزاداسلامي كه همكاري آنان به تاييد حراست كل كشور رسيده است.
توضیحات: