مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي اصول و مباني مديريت ورزشي شناسه دوره آموزشی: 1138
تعداد ساعات: 32     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات: