مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روشهاي نظم دهي به محيط كار شناسه دوره آموزشی: 1137
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - تمامي شاغلين به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: