مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: حركات اصلاحي(1) شناسه دوره آموزشی: 1030
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان تمام وقت رسمي - آزمايشي يا قطعي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: