مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي نماز و احكام آن شناسه دوره آموزشی: 1136
تعداد ساعات: 32     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان رسمي(قطعي- آزمايشي) يا قراردادي - اعضاي هيات علمي
توضیحات: