مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش تدوين برنامة‌ درسي شناسه دوره آموزشی: 1133
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: 1.اعضاي هيات علمي، رابطان، مسؤولان و مديران مركز آموزش نيروي انساني در سطح واحدها، مناطق 2.ساير كارشناساني كه اقدام به تدوين دفترچه برنامه درسي مي‌نمايند. 3.عضويت رسمي _ قطعي يا رسمي _ آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي 4. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس
توضیحات: