مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح شناسه دوره آموزشی: 1132
تعداد ساعات: 36     نوع درس: عمومی
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان با مدرك حداقل ديپلم
توضیحات: