مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: حركات اصلاحي(2) شناسه دوره آموزشی: 1131
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كليه كاركنان رسمي تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: