مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مديريت زمان شناسه دوره آموزشی: 1129
تعداد ساعات: 16     نوع درس: عمومی
شرايط شركت كنندگان: - كاركنان رسمي و قراردادي دانشگاه آزاد اسلامي كه در كليه پستهاي سازماني (روسا- مديران- سرپرستان- اعضاي هيات علمي- كاركنان) به فعاليت مشغولند.
توضیحات: