مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با مهارتهاي زندگي شناسه دوره آموزشی: 1128
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: -كليه كاركنان دانشگاه كه در استخدام قطعي و يا تمام وقت آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
توضیحات: