مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي شناسه دوره آموزشی: 1127
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: -اعضاي هيات علمي -كارشناسان حوزه‌هاي معاونت پژوهشي و برنامه و بودجه واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي -استخدام رسمي- آزمايشي،‌ قراردادي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و ارگانها)
توضیحات: