مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي دوره بهداشت عمومي شناسه دوره آموزشی: 1125
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: استخدام تمام وقت قطعي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و موسسات)
توضیحات: