مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي ورزش و تندرستي شناسه دوره آموزشی: 1123
تعداد ساعات: 32     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: -كليه افراد شاغل به كار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي -برخوردار بودن از سلامت كامل جسمي بنابه نظر پزشك عمومي دانشگاه يا مربي متخصص بصورت سرپايي
توضیحات: