مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش مديريت اقامه نماز شناسه دوره آموزشی: 11226
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات: