مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي كارگاه مديريت خوابگاه ها شناسه دوره آموزشی: 1121
تعداد ساعات: 40     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: 1-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي «غير بازنشسته وغير مأمور از ساير ادارات و مؤسسات» 2-مديران و مسؤلين خوابگاه هاي دانشجويي
توضیحات: