مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها شناسه دوره آموزشی: 1119
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: رابطان دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني واحدهاي دانشگاهي توجه: حداقل سطح تحصيلات مورد قبول در اين دوره كارشناسي (ليسانس) مي‌باشد.
توضیحات: