مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي آئين كارگزاري در اسلام شناسه دوره آموزشی: 1116
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه پرسنل رسمي- ساعتي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: