مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آشنايي با آيين نامه‎هاي آموزشي شناسه دوره آموزشی: 1115
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: 1 -استخدام قطعي رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي ( غيربازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و ارگان‎ها) 2- مديران گروه‎هاي آموزشي 3- اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي . 4- دانشجويان بورسيه كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي 5- كارشناسان آموزشي واحدهاي دانشگاهي
توضیحات: