مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره توجيهي كاركنان جديدالاستخدام در دانشگاه آزاداسلامي شناسه دوره آموزشی: 1114
تعداد ساعات: 18     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كاركنان جديدالاستخدام در دانشگاه آزاداسلامي
توضیحات: