مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش آيين نگارش و مكاتبات اداري شناسه دوره آموزشی: 1113
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي و يا آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: