مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روابط عمومي شناسه دوره آموزشی: 102
تعداد ساعات: 8     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات: