مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه مديريت عملياتي شناسه دوره آموزشی: 1111
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: - كارشناسان آموزش واحدهاي دانشگاهي
توضیحات: