مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روشهاي برقراري ارتباط موفق شناسه دوره آموزشی: 1110
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي يا آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: