مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزش ضمن خدمت نگهبانان ومتصديان انتظامات شناسه دوره آموزشی: 1108
تعداد ساعات: 85     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اشتغال بكار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي تحت عناوين شغلي با شماره تشخيص قيد شده درجدول ذيل : رديف عنوان شغل شماره تشخيص 1- مسئول حفاظت فيزيكي 132/1 2- متصدي حفاظت فيزيكي 133/1 3- متصدي اطلاعات و راهنمائي 141/1 4-مسئول انتظامات 143/1 5- متصدي انتظامات 148/1 6- سرنگهبان 220/1 7- نگهبان 221/1
توضیحات: