مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي دوره رانندگان شناسه دوره آموزشی: 1106
تعداد ساعات: 44     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اشتغال بكار رسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي تحت عناوين شغلي با شماره تشخيص قيد شده در جدول ذيل : رديف عنوان شغل شماره تشخيص 1 - رئيس اداره ترابري 18/1 2- مسئول امور نقليه 214/1 3- راننده وسائط نقليه تندرو سنگين 215/1 4- راننده وسائط نقليه تندرو سبك 216/1
توضیحات: