مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه درسي دوره كارگزيني شناسه دوره آموزشی: 1105
تعداد ساعات: 90     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اشتغال در مشاغل باشماره تشخيص هاي زير: عناوين رشته شغلي شماره تشخيص مسئول كارگزيني 124/1 كارگزيني 125/1 كارشناس اموراداري 39/1
توضیحات: