مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش‎ نكات ايمني قبل، حين و بعد از زلزله شناسه دوره آموزشی: 1104
تعداد ساعات: 16     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه شاغلين در دانشگاه آزاد اسلامي در كليه پستهاي سازماني (روسا- مديران- سرپرستان- اعضاي هيات علمي- كاركنان)
توضیحات: