مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزش فنون اداري شناسه دوره آموزشی: 1103
تعداد ساعات: 60     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي و آزمايشي شاغل در سازمان و واحدهاي دانشگاهي با حداقل مدرك ديپلم متوسطه تذكر: كاركنان داراي مدرك تحصيلي بالاتر در الويت ثبت نام قرار دارند.
توضیحات: