وب سایت اصلی دانشگاه | دانشجویان و اساتید(سیدا) | اتوماسیون اداری

کارکنان دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

  لطف الله خدمه باشي :نام-نام خانوادگی
مسئول دفتر مطالعات آموزش نيروي انساني :مسئوليت فرد در دفتر
:رایانامه
09135171936 :تلفن

  زهره مفيديان :نام-نام خانوادگی
كارشناس :مسئوليت فرد در دفتر
:رایانامه
:تلفن